Call Center Eng รถยนต์ (ประจำ อาคารสิริภิญโญ) 18,000 -23,000 บาท

รายละเอียดงาน

 • บข้อร้องเรียนและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหา
 • โทรออกเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหากับลูกค้าไทยและต่างชาติ
 • ออกจดหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ทำงานเวียนกะ เวียนวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงาน Call Center English อย่างน้อย 1 ปี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจา มีความอดทน สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ (Complain)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องทั้งพูดและเขียน

สมัครและสัมภาษณ์ทันที เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 ใบ

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx