พันธกิจ

“ให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง มีความยืดหยุ่น และ ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ด้วยองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ และบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดด้วยความยืดหยุ่นและรวดเร็ว โดยใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อีกทั้ง บริษัทได้มีการจัดทำเรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อลดระดับของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น อัตราการลาออก ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน และค่าใช้จ่าย เป็นต้น ด้วยพันธกิจของเราที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถในการบริหารงาน Contact Center งานวิจัยทางการตลาด และการตลาดดิจิทัล ภายใต้การบริการที่เรียกว่า BPO เอ็มโอแค็ปยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเติบโตของลูกค้าควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดในประเทศไทย

ตลาดในประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งแต่ละบริษัทต้องแข่งขัน ไม่เพียงแต่กับคู่แข่งในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ อีกด้วย เอ็มโอแค็ป จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพระดับสากลให้แก่ลูกค้า โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจ Contact Center ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การดูแลและกำกับกิจการที่ดี”

หากเอ็มโอแค็ปไม่สามารถให้บริการที่เหนือกว่าการบริการที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องใช้บริการจากเอ็มโอแค็ป

เอ็มโอแค็ปสามารถให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 15 ปี และกว่า 100 โครงการ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและมาตรฐานในการบริหารโครงการที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Altius Link, Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำทางด้าน Contact Center ในประเทศญี่ปุ่น

และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถบรรลุถึงเป้าหมายด้วยคุณภาพระดับสูงของงานบริการ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า