ประสบการณ์ของเอ็มโอแค็ป

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ Outsourcing Contact Center รวมถึงงานวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้ให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้และเครือข่ายตามมาตรฐานระดับสากล

ความร่วมมือระหว่างเอ็มโอแค็ปและผู้ถือหุ้น

Mitsui Group

มิตซุย เป็นกลุ่มผู้ดำเนินธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก ทรัพยากรแร่และโลหะ ธุรกิจระบบขนส่งแบบบูรณาการ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการบริการจัดการอาหารและค้าปลีก ธุรกิจการดูแลสุขภาพและบริการ ธุรกิจผู้บริโภค ธุรกิจไอทีและการสื่อสาร และธุรกิจพัฒนาองค์กร

Loxbit Public Company Limited

ล็อกซบิท เป็นหนึ่งในบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยมีการออกแบบระบบงานต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้เทคโนโลยีของเรา

Altius Link, Inc

Altius Link มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม BPO โดยจะเปลี่ยนศูนย์ติดต่อแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นศูนย์ติดต่อแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงใช้เทคโนโลยี และความรู้ความชำนาญทางด้าน BPO ดับโลกของกลุ่ม KDDI และ Mitsui & Co.

เอ็มโอแค็ป ผู้ให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

เอ็มโอแค็ปส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยความเชื่อมั่นขององค์กรที่ว่าการ ส่งมอบงานที่ดี และมีคุณภาพจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างยั่งยืน หัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักที่สำคัญ คือ บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีนโยบายในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่างในการทำงาน การปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำให้ เอ็มโอแค็ปเป็นตัวแทนในการปฏิบัติงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยลดความซับซ้อนในขั้นตอนการทำงาน โดยจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนและได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

นโยบายความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

เอ็มโอแค็ปมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจนเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อปกป้องและดูแลข้อมูลของลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการ บริษัทได้นำระบบต่างๆ มาใช้บังคับเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และความรู้ความเข้าใจของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน

ISO 27001

การรับรองจาก ISO

ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS)

Security Control

กฎเกณฑ์ภายในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

แนวทางการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กร

Confidentiality Agreement

สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล

สัญญาระหว่าง บริษัท และพนักงาน

Prohibited

ข้อห้ามปฏิบัติ

การพัฒนาและปรับปรุงความต่อเนื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Voice Recording

การบันทึกเสียงสนทนา 100% เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ

บทสนทนาทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกไว้ 100% และมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทุกวัน

CCTV

การบริหารจัดการระบบการบันทึกภาพโดยใช้กล้องวงจรปิด

บริษัทมีการติดตั้งระบบบันทึกภาพโดยใช้กล้องวงจรปิดในทุกส่วนพื้นที่ของการใช้งาน

Award

รางวัลล่าสุด

TCCTA Awards 2019

เอ็มโอแค็ป เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) โดยบริษัทได้รับรางวัลมากมายทั้งประเภทบุคลากรและองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เอ็มโอแค็ป ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลของ TCCTA ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 และได้รับรางวัลรวม 5 รางวัล ดังนี้

Slide Corporate Award : The Best Professional Management Contact Center Over 100 Seats
Ms. Chutima Tnawitkitikorn
Slide Individual Award : The Best Contact Center IT Support Professional of the Year
Mr. Sarat Bunmak
Slide Individual Award : The Best Contact Center Excellence Manager (Tele-service)
Ms. Siripich Or-rachunlaka
Slide Individual Award : The Best Contact Center Excellence Supervisor (Tele-service)
Ms. Namfon Puikrathok
Slide Individual Award : The Best Contact Center Agent Excellence (Non-Voice)
Ms. Sirinart Vijitpong