Slide We can provide the professional inbound / outbound contact center Contact Center Outbound Call • Telesales
• Tele Marketing
• Lead Generation
• Debt Collection
Inbound Call • Order Receiving
• Inquiry
• Help Desk
• Customer Service

MOCAP’s Contact Center Services

นับตั้งแต่ปี 2540 เอ็มโอแค็ปในฐานะผู้ให้บริการ คอนแท็คเซ็นเตอร์ (Contact Center) ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารมีเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น Facebook, LINE, SMS รวมถึงแอพพลิเคชั่นมือถือต่างๆ ดังนั้น เอ็มโอแค็ป จึงได้มีการปรับเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งมอบงานบริการทั้งในส่วนของงานรับสายเข้า (inbound), การโทรออก (outbound) รวมถึงการตลาดดิจิทัล (digital marketing) ให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นต่างๆเหล่านี้

Inbound Solution คอนแท็คเซ็นเตอร์ 

เอ็มโอแค็ปผู้ให้บริการ คอนแท็คเซ็นเตอร์ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (inbound contact center) ในการรับสายเข้าเพื่อดูแลลูกค้าของคุณได้อย่างมืออาชีพ

หากใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดตั้งระบบ Contact Center รวมถึงค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรมที่มีอย่างต่อเนื่อง เราสามารถให้บริการ Contact Center ในขนาดต่างๆที่คุณต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก จำนวน 1 ที่นั่ง หรือขนาดใหญ่ พร้อมทั้งจัดเตรียมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น IP based PBX, ACD หรือ IVR สำหรับการโอนสายโทรเข้าของลูกค้าไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและให้บริการเฉพาะด้านตามที่ลูกค้าต้องการ

Inbound Customer Support

เพื่อให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจในการบริการคอลเซ็นเตอร์มากที่สุด ทั้งในเรื่องของการรับเรื่อง การสอบถามข้อมูลทั่วไป การจอง รวมถึงการร้องเรียนจากลูกค้าของคุณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด การใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ของเอ็มโอแค็ป จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้การบริหารจัดการคอลเซ็นเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

Inbound

Inbound Order Taking

บริการรับคำสั่งซื้ออาหาร สินค้า หรือบริการอื่นๆ ผ่านการรับสายทางโทรศัพท์ เอ็มโอแค็ปไม่เพียงแต่ให้บริการระบบโทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังให้บริการ CRM แอฟพลิเคชั่น ระบบการชำระเงิน รวมถึงแผนที่จัดส่งที่มีความชัดเจนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เนื่องจากเอ็มโอแค็ปมีบุคลากรภายในผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งรายละเอียด สามารถยืดหยุ่นให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้

Outbound Solution คอนแท็คเซ็นเตอร์ 

การให้บริการโทรออกทั้งแบบ B to C และ B to B ผ่านช่องทางโทรศัพท์ แชท อีเมล์ และ SMS

เอ็มโอแค็ป สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ และฐานข้อมูลที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการโทรออกที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ทำให้เราสามารถให้บริการโทรออกไปยังกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล

นอกจากนี้ เอ็มโอแค็ปยังสามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น การตั้งการโทรออกล่วงหน้า (Predictive dialer) การส่งข้อความจำนวนมากในหนึ่งครั้ง (SMS broadcasting) เป็นต้น จึงทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนผลการโทรออก เอ็มโอแค็ปสามารถให้บริการในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น รายงานทางด้านสถิติ รายงานทางด้านข้อคิดเห็นของผู้บริโภค (VOC) รวมไปถึงรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทบทวนและปรับแผนกลยุทธิ์ของธุรกิจได้ โดยมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานของเอ็มโอแค็ปคือ PDCA หรือ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Action (การดำเนินการให้เหมาะสม)

Telesales Outbound Contact Center Services

เอ็มโอแค็ป ให้บริการด้านนำเสนอขายสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ด้วยการคัดสรรเจ้าหน้าที่ Telesales ที่มีประสบการณ์ด้านการขาย มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงได้รับการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคต่างๆมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถปรับบทสนทนาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเภทของลูกค้าที่มีความหลากหลาย รวมถึงการนำเสนอสินค้า/บริการ ที่มีระดับมูลค่าสูงขึ้น และการนำเสนอสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการหลักเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • กลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์สำหรับการขาย
  • การขายประกัน
  • การขายสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านทางโทรทัศน์
  • สินค้าอุปโภคบริโภค

Lead Generation and Appointment Outbound

เอ็มโอแค็ป ให้บริการการโทรออกหากลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าซึ่งมีความสนใจในสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าเป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยการนำเสนอในรูปแบบนี้เอ็มโอแค็ปดำเนินการในนามของลูกค้าด้วยความเข้าใจในสินค้าและบริการเป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยขยายธุรกิจของลูกค้าให้มีการเติบโตได้

Campaign Invitation Outbound Contact Center Services

เอ็มโอแค็ป ให้บริการโทรออกเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเเคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับทราบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของเอ็มโอแค็ป การโทรออกในลักษณะนี้จะทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีเทียบเท่ากับการรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมาย

Welcome Outbound Contact Center Services

เอ็มโอแค็ป ให้บริการโทรออก เพื่อกล่าวต้อนรับและทักทายลูกค้าเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ คริสต์มาส วันเกิด และอื่นๆอีกมากมาย ในการโทรออกนี้ เอ็มโอแค็ปดำเนินการในนามบริษัทของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

Other Contact Center Solutions

Data Cleansing

บริการด้านการตรวจสอบข้อมูลเป็นกระบวนการทำงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ โดยกระบวนการตรวจสอบสามารถบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายข้อมูลได้หากมีความจำเป็น การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ภายในข้อมูลเดียว หรือมากกว่านั้น หากต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูล หรือทำงานร่วมกัน

Contact Center Turn-Key Solution

เอ็มโอแค็ป ให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและวางระบบ Contact Center สำหรับองค์กรที่คำนึงถึงการบริหารจัดการต้นทุน ความเสถียรของระบบ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งนี้การออกแบบหรือการวางระบบ Contact Center ด้วยตนเองนั้น มีการลงทุนที่สูงมาก หากต้องการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการ Turn-Key Solution ของเราจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งเพื่อตอบสนองงานของท่าน

Contact Center Facility Rental

เอ็มโอแค็ป ให้บริการด้านการจัดตั้งระบบ Contact Center รวมไปถึงระบบ Network และระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยลูกค้ารับผิดชอบในเรื่องการบริหารคนและบริหารงานเท่านั้น บริการรูปแบบนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดตั้งระบบ Contact Center มีความปลอดภัย และมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากกว่าการบริหารจัดการด้วยตนเอง

Contact Center Assessment and Consultation

เอ็มโอแค็ป ให้บริการในด้านการประเมินและให้คำปรึกษากับการบริหารงาน Contact Center เนื่องด้วยการบริหารงาน Contact Center มักจะประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น การตัดสินใจ การเลือกสิ่งอำนวยความสะดวก การว่าจ้างเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการองค์กรและการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอ็มโอแค็ป บริษัทสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางในการพัฒนา Contact Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ