Slide Provide any industrial research such as competitor's analysis, Current market condition and prospective consumer's behavior Market Research • Competitor Analysis
• Satisfaction Survey
• Market Size Survey
• Brand Awareness Survey
• Feasibility Study

บริการการวิจัยตลาด

เป็นเวลามากกว่าทศวรรษที่เอ็มโอแค็ปทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในทุกอุตสาหกรรมและทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การวิจัยทางการตลาด ของเอ็มโอแค็ปขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์และการคิดเชิงนวัตกรรม

บริการหลักของเอ็มโอแค็ป คือการศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด การประเมินโอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค การสำรวจสุขภาพของตราสินค้าพร้อมคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายของการวิจัยตลาดและการให้คำปรึกษาคือการสำรวจ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและโอกาสทางการตลาด

Tele-survey

Tele-survey

ทางบริษัทมีทีมที่พร้อมให้บริการด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล (CATI) และเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการของคุณโดยเฉพาะ

Focus Group Discussion / Depth Interview

Focus Group Discussion / Depth Interview

ผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมการสนทนาที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมส่งมอบข้อมูลที่กระชับและเนื้อหาเพิ่มเติมพิเศษ

Face-to-Face interview

Face-to-Face interview

รวบรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการวิจัยในแง่มุมที่หลากหลาย เพื่อเข้าใจภาพรวมของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด

วิจัยเชิงคุณภาพ

 • การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ
 • การสนทนากลุ่ม
 • การสัมภาษณ์เชิงลึก
 • การสำรวจปริศนา
 • การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

การวิจัยเชิงปริมาณ

 • การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล
 • การสำรวจความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มออนไลน์
 • การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่กำหนด
 • การทดสอบผลิตภัณฑ์โดยการใช้งานจริง
 • การวิจัยเดินตามท้องถนน

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม

อุตสาหกรรมยานยนต์

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของตลาด
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การทดสอบแนวคิดใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์ / การสำรวจแนวคิดใหม่เกี่ยวกับยานยนต์
 • การประเมินความอ่อนไหวต่อราคา
 • มาตรฐานการบริการของตัวแทนจำหน่าย
 • การประเมินประสิทธิผลของส่งเสริมการตลาดการตลาด
 • การติดตามความพึงพอใจ ความภักดีและการผูกพันของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการ
 • การรับรู้ตราสินค้า

สินค้าอุปโภคบริโภค

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของตลาด
 • การวิเคราะห์คู่แข่ง
 • การทดสอบแนวคิดใหม่และการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด
 • การสำรวจสุขภาพตราสินค้า

การเงินการธนาคารและประกันภัย 

 • การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้บริโภค
 • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางตลาด
 • การตรวจสอบการค้าปลีก
 • การติดตามความพึงพอใจ ความภักดีและการผูกพันของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการ
 • การศึกษาตำแหน่งทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้า
 • การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
 • การค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะใช้สินค้าหรือบริการ

หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กร
 • การติดตามความพึงพอใจ ความภักดีและการผูกพันของลูกค้า ต่อสินค้าและบริการ
 • การวิเคราะห์จุดสัมผัสระหว่างองค์กรกับลูกค้า
 • การรับรู้ตราสินค้า
 • การติดตามผลลัพธ์ตามสื่อมีเดียต่างๆ
 • กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้ม สนใจ สินค้าหรือบริการของแบรนด์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 • การศึกษาภาพลักษณ์ขององค์กร
 • การติดตามความพึงพอใจ ความภักดีและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
 • การสร้างตราสินค้าใหม่
 • การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด

อสังหาริมทรัพย์

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของตลาด
 • การวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
 • การทำแผนที่ตำแหน่ง
 • การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้า
 • การตรวจสอบมาตรฐานการขายและการบริการโดยนักสำรวจปริศนา
 • การรับรู้ตราสินค้า

กรณีศึกษาการวิจัยการตลาด

ลูกค้า

หนึ่งในผู้นำตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์

ความเป็นมา

ผู้ผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ ต้องการพัฒนารถยนต์ก่อนเปิดตัวในตลาด จึงสำรวจการรับรู้ต่อตราสินค้า และศึกษาความประทับใจของผู้บริโภคที่มีต่อการปรับเปลี่ยนเบาะที่นั่งแถวที่ 3 ของรถยนต์อเนกประสงค์ ใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์  

ระเบียบวิธีวิจัย

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้ใช้รถอเนกประสงค์ และผู้ที่กำลังวางแผนที่จะซื้อ ภายในเวลา 1 ปี

ผลที่ได้จากการวิจัย

ผลจากการวิจัยช่วยให้ลูกค้าทราบถึงคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับที่นั่งเบาะที่ 3 ของรถอเนกประสงค์ รวมถึงเข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของความต้องการของผู้บริโภคใน 3 ประเทศ อันนำไปสู่กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

ลูกค้า

ผู้ผลิตเครื่องแก้วชั้นนำของเอเชียรายหนึ่ง

ความเป็นมา

ลูกค้าของเราเป็นผู้ผลิตเครื่องแก้วชั้นนำแห่งแรกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมให้กับธุรกิจที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มภัตตาคารและโรงแรม ลูกค้าต้องการทราบถึงประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายและการรับรู้ตราสินค้า ของลูกค้าในเอเชีย โดยระเบียบวิธีวิจัย  การสำรวจสุขภาพตราสินค้า “Brand Health Check Study” เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ระเบียบวิธีวิจัย

เนื่องจาก เอ็มโอแคป มีธุรกิจหลัก คือ การให้บริการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ (Contact Center) เราจึงใช้ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล CATI (Computer Assisted Telephone Interview) สำหรับการวิจัยในโครงการนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจสุขภาพตราสินค้า

ผลที่ได้จากการวิจัย

งานวิจัยทำให้ทราบถึงความชื่นชอบเครื่องแก้วในแต่ละประเทศ ผ่านเครื่องมือวิจัยเพื่อประเมินการรับรู้ตราสินค้าอันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้อคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การวิจัยประสิทธิผลของการส่งเสริมการขายมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ลูกค้า

หนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของอาเซียน

ความเป็นมา

ลูกค้าต้องการรักษามาตรฐานการบริการของทุกสาขาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการของพนักงานแต่ละสาขา เพื่อสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

ระเบียบวิธีวิจัย

นักสำรวจปริศนาที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและมีประสบการณ์ในฐานะลูกค้าของสถาบันการเงินทั่วประเทศ เข้าตรวจสอบตามรายการที่กำหนด

ผลที่ได้จากการวิจัย

จากผลการวิจัย ลูกค้าสามารถดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลที่ได้ สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพการบริการด้านต่างๆ ของสาขาและภูมิภาค

ลูกค้า

หนึ่งในผู้ให้บริการด้านพลังงาน

ความเป็นมา

ลูกค้าเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานรายเดียวในกรุงเทพฯ มีแนวคิดประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ต้องการศึกษาความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความภักดี ความเชื่อมั่น ความผูกพัน ที่มีต่อองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย

ระเบียบวิธีวิจัย

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวมากกว่า 2000 ตัวอย่าง โดยใช้กรอบแนวคิด SERVQUAL โดยจำแนกตามประเภทลูกค้า

ผลที่ได้จากการวิจัย

จากผลการวิจัยรายไตรมาส ลูกค้าสามารถนำผลและกลยุทธ์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดที่ได้วางไว้ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

ลูกค้า

ผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมโพลีโอเลฟินส์ที่ให้บริการตลาดเอเชียและทั่วโลก

ความเป็นมา

ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม ลูกค้ามุ่งมั่นขยายและปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพสูงสุดและดำเนินการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค พนักงาน ชุมชน และผู้ถือหุ้น และสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดไว้ได้

ระเบียบวิธีวิจัย

ลูกค้าเลือกใช้ 2 เครื่องมือในการดำเนินการวิจัย ที่เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละราย ได้แก่ การสำรวจทางโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยใช้แนวคิด CEM การบริหารประสบการณ์ลูกค้า เป็นกรอบในการวิจัย

ผลที่ได้จากการวิจัย

สิ่งสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์เรื่องการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริหารประสบการณ์ลูกค้านั้น

ลูกค้า

บริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

ความเป็นมา

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลากว่าทศวรรษ มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และใส่ใจทุกรายละเอียดในการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน ลูกค้าจึงต้องการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการบริการด้านขายให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ระเบียบวิธีวิจัย

การสุ่มตรวจโดยนักสำรวจปริศนาเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการด้านการขายแต่ละจุดสัมผัส นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ที่วางแผนจะซื้อบ้านภายในระยะเวลา 1 ปีเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าด้วย

ผลที่ได้จาการวิจัย

ผลการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการบริการ นำไปสู่การออกแบบคู่มือการบริการเพื่อพัฒนากระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิดของตราสินค้าถูกปรับแต่งให้สอดคล้องระหว่างนโยบายของผู้บริหารและการรับรู้ของผู้บริโภค