“ผู้บริโภคต้องการอะไร” “ใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของเรา” “ความต้องการของอุตสาหกรรมคืออะไร” “ใครพูดถึงธุรกิจของเราบ้าง” เป็นคำถามที่มักพบเจอในการทำธุรกิจที่เราจะต้องตอบให้ได้ เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการที่จะได้มาซึ่งคำตอบของคำถามเหล่าก็คือ “การทำวิจัยการตลาด

ทำไมต้องทำวิจัยการตลาด

การวิจัยการตลาด หรือ Market Research เป็นกระบวนการสำรวจ (Survey) เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้บริโภค เพื่อให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้สร้างโอกาสและกลยุทธ์ทางการตลาด ทำเป็น Marketing ต่างๆ เช่นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ปรับปรุงการบริการของ customer service, ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น การทำวิจัยการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญและช่วยในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

  • ช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจ เช่น วิธีการเพิ่มยอดขาย การตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ (Disaster Check) การตรวจสอบภาพลักษณ์ของสินค้า

  • ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจและลดความเสี่ยง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด เช่น การนำเสนอสินค้าตัวใหม่ การทำโลโก้หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือแม้กระทั้งการทำโฆษณาหรือภาพยนตร์

  • ช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการให้บริการจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation) และ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า Customer Experience

บริการของ MOCAP ในด้าน การวิจัยการตลาด หรือ Market Research คือ การวิจัยทางการตลาด และ การให้คำปรึกษา การสำรวจ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ โอกาสทางการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด การประเมินโอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์การแข่งขัน การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค การสำรวจสุขภาพของตราสินค้าพร้อมคำแนะนำเชิงกลยุทธ์

5 เหตุผลที่ลูกค้าไว้ใจ MOCAP

1. เข้าใจโจทย์และปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า

MOCAP เข้าใจโจทย์และปัญหาทางธุรกิจของลูกค้า ทั้งยังสามารถตีโจทย์ออกมาเป็นแผนการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้าได้

2. High Engagement

MOCAP สามารถสร้าง High Engagement กับลูกค้า และทำงานอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการทำงาน

3. Operation Team

ทีมปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง ความสามารถในการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ และการไม่ยอมแพ้ต่อการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก

4. Development Team

ทีม Development ที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อทีมวิจัยการตลาด สามารถสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีเสถียรภาพ เช่น การสร้าง Online Survey Platform

5. Report

การทำรายงาน (Report) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำรายงานแบบเรียลไทม์ (Real Time Report) การทำ Dashboard Report หรือ Web Report

ด้วยจุดแข็งในการทำงานที่เข้าใจปัญหาหรือโจทย์ทางธุรกิจของลูกค้า ทำให้เราสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น รวมทั้งยังสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางสำหรับการทำวิจัยการตลาดผ่านประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ

เรามีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า มีราคาที่สมเหตุสมผลต่อการทำงานและระยะเวลาในการทำงาน รวมทั้งยังมีการตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มงวด และละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ผลการทำงานออกมามีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องของลูกค้ามากที่สุด ”

Manager – Market Research

 

บริการของ MOCAP
โทร : +66 2203 9000 | วันจันทร์ – ศุกร์: 8:30 – 17:30 น.
สำหรับธุรกิจและบริการ : inquiry@mocap.co.th
สำหรับสมัครงาน : ดูตำแหน่งงานที่สนใจ

Share This Story!