Careers

How to Apply


ขั้นตอนการสมัคร

รูปแบบการสมัคร

มาสมัครด้วยตนเอง

ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
job@mocap.co.th


ขั้นตอนที่1

Application : การกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนที่2

    Personality Test

  • - Attitude Test (IQ, EQ, Customer Service)
  • - ทดสอบการพิมพ์
  • - ทดสอบความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • - ทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

ขั้นตอนที่3

Interview : การสัมภาษณ์
สัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล/และต้นสังกัด

ขั้นตอนที่4

Training : ฝึกอบรม
ฝึกอบรมด้านสินค้า บริการและขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่5 Contract : เซ็นสัญญาจ้าง
กรณีผ่านสัมภาษณ์จะได้รับการเซ็นสัญญาจ้างในวันเริ่มงาน